_hinhanhsanxuat

kiem tra ván có bi bỏng ruột hay không
kiem tra ván có bi bỏng ruột hay không
chờ kiểm tra chất lương
chờ kiểm tra chất lương
thao tác phủ mặt ván
thao tác phủ mặt ván
sản phẩn khách hàng sau khi sử dụng
sản phẩn khách hàng sau khi sử dụng
tổng quan nhà máy
tổng quan nhà máy
kho thành phẩm
kho thành phẩm
kho thành phẩm
kho thành phẩm
Xưởng Sản Xuất
Xưởng Sản Xuất
khâu ép nóng mặt ván mặt
khâu ép nóng mặt ván mặt
một 1 tấm ván đều qua kiểm tra phần ruột torng và sửa hàng
một 1 tấm ván đều qua kiểm tra phần ruột torng và sửa hàng
kiểm tra trước khi phủ mặt
kiểm tra trước khi phủ mặt
khâu ép định hình
khâu ép định hình
Xưởng Sản Xuất
Xưởng Sản Xuất
day chuyền xếp ván ruột
day chuyền xếp ván ruột
day chuyền sắp ván ruột
day chuyền sắp ván ruột
ép nguội định hình
ép nguội định hình
Xưởng Sản Xuất
Xưởng Sản Xuất
Xưởng Sản Xuất
Xưởng Sản Xuất
keo sản xuất
keo sản xuất
Phong Thuận Cường
Phong Thuận Cường